УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
съгласно чл. 13 GDPR

Данни на администратора на лични данни:
„ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК ГРУП“ ЕООД
ЕИК 200262983, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4018, бул. “България” № 86, ет. 6, ап. 71

Данни за контакт: Моб: 0884 288 089 Email: office@paradise-electric.eu

Адрес за кореспонденция и за подаване на искания за упражняване на правата по GDPR: гр. „Пловдив“, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 33

Длъжностно лице по защита на данните:
Адв. Полина Терзийска, САК
terziyska@prosperamo.com

Уважаеми/-а г-не / г-жо,
В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (популярен като „GDPR“), Ви уведомяваме, че получените от Вас лични данни ще се обработват от администратора

„ПАРАДАЙС ЕЛЕКТРИК ГРУП“ ЕООД, както следва:

1. Цели на обработването: подготовка на оферти и договори, съставяне на документи за констатиране етапите на строителството и приемане на извършената работа и други документи в хода на изпълнението на услугите; за съставяне на фактури и други счетоводни документи, данъчна и счетоводна отчетност и изпълнение на сключените между нас договори за доставка и монтаж

2. Правно основание за обработването: Изпълнение на договор, изпълнение на законово задължение; За определени случаи на съхранение – легитимен интерес (вж. т. 5 по-долу).

3. Получатели на данните:
Данните се разкриват пред следните получатели:
Данните от фактурата се предават на счетоводна къща;

Данните от фактурата могат да бъдат разкрити пред официални органи на власт в случаи на запитвания, проверки и ревизии;
Съдържанието на кореспонденция и сключени между нас договори и други документи, в които се съдържат Ваши лични данни, може да бъде разкрито пред официалните органи при проверка или поискване.

В случай на затруднения с тълкуването и възникнал спор, договорите, сключени между нас, както и други изброени в т. 1 документи, може да бъдат предоставени за преглед от адвокат, адвокатска кантора или друг консултант.

От името на администратора данните се преглеждат и обработват по друг начин от негови служители на трудов договор, физически лица от висшия мениджмънт на дружеството или техни пълномощници, и едноличния собственик. Лицата по предходното изречение са поели писмено необходимите ангажименти за спазване на конфиденциалност.

4. Прехвърляне на данните в трета държава или международна организация: Не се предвижда

5. Срок, за който ще се съхраняват личните данни:

Данните от фактурата се съхраняват до изтичане на законовия срок по чл. 38 ДОПК, т.е. до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани.
Съдържанието на кореспонденция и документи, изработени във връзка с възлагането и предоставянето на услуги и доставки, се съхранява от администратора до изтичане на давностния срок за предявяване на искове, т.е. в общия случай – до 5 години от финализиране на съответната услуга, респ. – до пет години от въвеждането на съответната уредба или съоръжение в експлоатация. За това съхранение считаме, че за нас е налице легитимния интерес за защита по / иницииране на евентуални съдебни производства.

6. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, по отношение на събраните данни: Не се предвижда

7. Права на лицата по отношение на техните данни

Напомняме Ви, GDPR предвижда за Вас и следните други права по отношение на Вашите лични данни: право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
На следващите страници ще намерите кратки разяснения относно това в какво се изразяват основните Ви права съгласно GDPR, както и по какъв начин може да ги упражните при нужда.

Право на достъп

По искане на клиент или друго физическо лице, за което съхранявате данни, последните имат право да получат достъп до личните данни, съхранявани за тях. Имат също така правото да поискат копие от личните данни, които са в процес на обработка.

Право на коригиране

Всяко лице има право да поиска грешни, неточни или непълни лични данни да бъдат коригирани; В зависимост от целите на обработката, може да има право да извърши допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Всяко лице има право да поиска лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно.

Това право на лицата не е абсолютно – при определени случаи администраторът има основание да продължи обработването на данните и може да откаже поисканото изтриване. Чл. 17 от GDPR подробно очертава случаите, в които администраторът няма право да откаже и е длъжен да удовлетвори искането за изтриване на данните. 

Право на ограничаване на обработването данни

При определени обстоятелства лицата имат право да поискат от админитратова на данните ограничение на обработването на личните им данни. Например, това право може да упражни, когато вече администраторът вече не се нуждае от личните данни за изпълнение на поръчки, но същевременно трябва да ги съхранява в системите, за да може да ги използва в ситуации като упражняване на права или защита по правни искове.

Право на преносимост данните

При определени обстоятелства лицето може да поиска личните си данни, които е предоставило на търговеца, в структуриран и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и да поиска предаването на тези данни на друго лице от администратора, ако такова предаване е технически осъществимо.

Право на възражение

При определени обстоятелства лицето може да възрази срещу обработката на лични данни и да задължи администратора да спре да обработва данните за в бъдеще.

Право на оттегляне съгласието 

Когато обработването на лични данни се основава на съгласие, то може да бъде оттегляно по всяко време, без да се посочват причини за това.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данни въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

КАК ДА УПРАЖНИМ ПРАВАТА СИ? КАК ДА УПРАЖНИМ ПРАВАТА СИ?
Може да упражните правата си, като се свържете с нас с искане, изпратено по един от следните три начина:

1. по имейл на: office@paradise-electric.eu;

2. на адрес за адрес за кореспонденция: гр. „Пловдив“, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 33

3. до нашето длъжностно лице за защита на личните данни: на имейл: terziyska@prosperamo.com

Моля, идентифицирайте се в искането и ни обяснете с какво желаете да ви окажем съдействие относно Вашите права.

Вашето писмено искане може да се подаде на хартия или по електронен път и следва да включва:

  • Вашето име;
  • Имейл адреса;
  • Описание на искането;
  • Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща);-Подпис (в случай на подаване на хартия);
  • Дата на искането;
  • Адрес за кореспонденция – моля, ако изпращате писмо по традиционна поща, не забравяйте да упоменете актуален адрес за кореспонденция, на който да върнем отговор по запитването Ви.
  • Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си, да упражните правата си.

8. Надзорен орган и право на жалба

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) контролира как боравим с вашите лични данни. КЗЛД е независим държавен орган, който следи за законосъобразността на дейностите по обработка на данни. Всички субекти на данни имат право да подават жалба пред КЗЛД по отношение на обработката на техните лични данни – данни за контакт и повече за процедурата могат да бъдат намерени на интернет адрес: https://www.cpdp.bg/.

Ако считате, че правата Ви относно защитата на данните са нарушени, имате право на жалба пред КЗП.

С уважение:
Екипът на Paradise Electric Group
Актуализираната версия на настоящото Уведомление е одобрена и приета от Изпълнителя на 15.02.2019г.

Сподели